Context

Context of Sanshō dayū : Sansho the bailiff, Daiei Kabushiki Kaisha seisaku ; seisaku, Nagata Masaichi ; gensaku, Mori Ōgai ; kyakuhon, Yahiro Fuji, Yorita Yoshikata ; Kantoku, Mizoguchi Kenji, (videorecording)