1 Resources share the relationship creator to Momose, Shinobu