1 Resources share the relationship publication to Shenzhen yin xiang gong si, Shenzhen, 2016