4 Resources share the relationship contributor to Zhou, Xiao'ou