Context

Context of Zai hui, lao Beijing : yi zuo zhuan xing de cheng, yi duan zheng zai xiao shi de lao jie sheng huo, Maike'er Mai'er zhu ; He Yujia yi = The last days of old Beijing / Michael Meyer