5 Resources share the relationship contributor to Teshigahara, Hiroshi