Context

Context of Zhongguo mo shi : Alibaba, Ji li, Lian xiang, Wan ke deng Zhongguo cai fu zi zao zhe ru he chuang zao cai fu yu quan qiu ying xiang li, Maike Youxin, Habi'er Xinge, Liang Neng, Bide Kapeili zhu ; Li Fangling yi = Fortune makers : the leaders creating China's great global companies / Michael Useem, Harbir Singh, Neng Liang, Peter Cappelli