Context

Context of Nan sheng nü sheng ke yi yi qi wan : The Ricker Racker Club, wen Paicuike Gesite (Patrik Guest) ; tu Naseni'er Aikeshizhuomu (Nathaniel Eckstrom) ; yi Xie Jingwen