8 Resources share the relationship contributor to Zenkoku Asahi Hōsō Kabushiki Kaisha