Context

Context of Kiss! wen de wen hua shi : cong zhong gu shi ji chuan shuo shen hua dao wang lu shi dai ying yin wen hua, lang man wen de qian shi jin sheng, Masai'er Daneixi zhu ; Chen Xiangyang yi = The history of the kiss! : the birth of popular culture / Marcel Danesi