1 Resources share the relationship itemizes to Nü ren de yan se, zong dao yan, Yu Zhong