3 Resources share the relationship contributor to Kogure, Michiyo