1 Resources share the relationship contributor to Shanghai jiao xiang yue tuan