2 Resources share the relationship publication to Zhongguo guang bo ying shi yin xiang chu ban zhong xin, Beijing, 2017