1 Resources share the relationship instantiates to Nü ren de yan se, zong dao yan, Yu Zhong