34 Resources share the relationship contributor to Zhong yang dian shi tai (Beijing, China)