1 Resources share the relationship contributor to Tsuchitani, Lisa Hirai