1 Resources share the relationship editor to Tsuchitani, Lisa Hirai